Nieuws  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Algenkweek showcase voor Friesland.

Jouw Stapersma
Hallum - Op een boerderij bij Hallum begon twee jaar geleden een stille revolutie in de groene technologie. Na veelbelovende eerste resultaten wordt de algenkweekproef komend voorjaar opgeschaald.
,,Ien produsearre kilo algen hat minimaal twa kilo CO2 opnaam”, zegt Douwe Zijlstra van boerderij Kelstein bij Hallum. De melkveehouder en pionierend algenkweker ziet - net als de provincie Fryslân - niets in de plannen van het rijk om Noord-Nederland als proeftuin te gebruiken voor ondergrondse opslag van het broeikasgas. ,,Dan pompe je CO2 űnder de grűn, wylst je it hiel goed brűke kinne.”
Projectleider Jacob Dijkstra van Algae Food & Fuel (AF&F), het bedrijf waarmee Zijlstra de algenkweekproef bij zijn mestvergister opzette, vult aan: ,,It is yn potinsje helber om op jierbasis per hectare 12.000 ton CO2 ôf te fangen yn algen.”
Douwe Zijlstra doet de bedrijfsvoering samen met zijn vader Jan. Twee jaar geleden begonnen ze in samenwerking met AF&F uit Hendrik-Ido-Ambacht de gesubsidieerde proef om de in theorie veelbelovende productie van algen in praktijk te brengen op hun veehouderij. AF&F levert de installatie en de kennis. In Hallum helpen vier werknemers van het bedrijf bij de ondersteuning van de proef.
De Zijlstra’s kozen voor AF&F omdat dit bedrijf als enige bassins en technologie levert, waarmee je continu algen kunt oogsten. Dat betaalt zich uit in een fors hogere opbrengst, én gegarandeerde CO2-opname. Zijlstra: ,,De ferwachting is dat meikoarten de molkeproduksje CO2-negatyf is.” Met andere woorden: de boerderij gebruikt straks meer broeikasgassen dan dat ze uitstoot.
Doorbraak
Afgelopen september kwam de doorbraak voor de continue algenoogst. Toen bleek dat de door aandeelhouder Tendris Solutions ontwikkelde (energiezuinige) onderwater-ledlampen voldoende licht geven om de algengroei te bevorderen. Projectleider Dijkstra: ,,We sjogge no noch hieltiid de produksje omheech gean.”
Na deze eerste successen met de nieuwe techniek, wordt komend voorjaar begonnen met de opschaling van de algenkweek. Naast de vier bassins van twintig kuub komt er een bassin van circa tweehonderd kuub - er wordt nog gerekend wat de beste grootte is.
Daarvoor moeten eerst de beperkende factoren in beeld gebracht worden: de invoer die het eerst ‘op’ is: dat kan de CO2 maar ook de restproducten van de mestvergister of de warmte. Dijkstra: ,,Dy probearje we sa ticht mooglik byinoar te krijen.” Op die manier wordt naar de optimale balans gezocht.
De dagelijkse opbrengst in de proefopstelling is momenteel per twintigkuubs bassin één kilo geconcentreerde algen. Zijlstra verwacht dat deze opbrengst nog minstens enkele malen vermenigvuldigd kan worden.
Aan de algen valt op verschillende manieren wat te verdienen: als grondstof in de voedingsindustrie, als visvoer of als biobrandstof. Vooralsnog worden deze kilo’s vacuümverpakt en gekoeld bewaard. Zijlstra en Dijkstra voeren gesprekken met verschillende mogelijke afnemers, maar concrete leveringscontracten zijn er nog niet. Dijkstra twijfelt desondanks niet aan de kracht van het project: ,,Dit is in showcase foar Fryslân en hiel Noard-Nederlân.”

Bron: Friesch dagblad

 

 

 

 

Generating and implementing excelling expertise for extraordinary results. Dedicated, enthusiastic and with integrity. WITH people, planet and profit. FOR you.
 

Perscontact:

Dick Broekhuis
Jasperskamp 24
7418GE Deventer
Netherlands
E: dick.broekhuis@crassus.nl
T: +31 (0)6 39 333 236

 
   

Support

 
     

Crassus
Jasperskamp 24
7418GE Deventer
Netherlands
E: info@crassus.nl
T: +31 (0)6 39 333 236

 

   

Copyright © Crassus Advice4You
Designed by MasterTemplates

Deze website gebruikt Google Analytics

Home | Over ons | Partners | Producten | Projecten | Nieuws | Contact